Spółki osobowe i spółki kapitałowe

Spółki stanową jeden z rodzajów formy funkcjonowania przedsiębiorstw. Podstawę prawną ich tworzenia oraz funkcjonowania stanowi Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 roku oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. Z punktu widzenia podstawy ekonomicznej utworzenia spółki, podzielić je można na spółki osobowe takie jak: spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie oraz spółki kapitałowe: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Spółki osobowe

Spółka osobowa to spółka prawa handlowego, która we własnym imieniu może nabywać: własność nieruchomości, prawa rzeczowe i inne prawa oraz zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Taka spółka ma też prawo prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą, natomiast nie ma osobowości prawnej. Z kolei spółka kapitałowa to spółka prawa handlowego, która ma kapitał zakładowy, osobowość prawną i własny majątek odrębny od majątku osobistego wspólników bądź akcjonariuszy. Może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana. Za swoje zobowiązania spółka  ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Natomiast jej wspólnicy określani są mianem udziałowców ( w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) lub akcjonariuszy ( w spółce akcyjnej). Wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania.

Spółki osobowe, a kapitałowe – najważniejsze różnice

Spółka osobowa różni się zatem od spółki kapitałowej sposobem odpowiedzialności przez wspólników za zobowiązania spółki. Na przykład w spółce jawnej, każdy ze wspólników za te zobowiązania odpowiada bez ograniczeń swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Natomiast w spółce partnerskiej partner nie odpowiada za zobowiązania spółki, które powstały w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu i za zobowiązania spółki spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegają kierownictwu innego partnera. Jednak w umowie spółki odpowiedzialność partnerów może zostać uregulowana w taki sposób, że jeden z nich lub kilku godzi się na ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki, na takich zasadach jak wspólnicy spółki jawnej.

W spółce komandytowej za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik czyli komplementariusz, natomiast odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika, czyli komandytariusza jest ograniczona. Podobna odpowiedzialność występuje w spółce komandytowo-akcyjnej gdzie komplementariusz odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia. Natomiast akcjonariusze nie ponoszą takiej odpowiedzialności.

Dodaj komentarz

(*) Required, Your email will not be published

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.